นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Sony Interactive Entertainment Hong Kong Limited ("SIEH") เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์นี้ ไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์นี้ แต่ในกรณีที่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ คุณต้องป้อนข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง นโยบายความเป็นส่วนตัวของ SIEH จัดทำขึ้นตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล (ความเป็นส่วนตัว) (บทที่ 486 ตามกฎหมายของฮ่องกง)

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ แต่ SIEH อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อของคุณ, ที่อยู่อีเมล, ข้อมูลติดต่อ, ไอดีเข้าสู่ระบบ, ไอดีออนไลน์, รหัสผ่าน หากคุณลงทะเบียนเพื่อขอรับการรับประกันและบริการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์, ลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิก, สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์, ลงทะเบียนต่างๆ, สมัครหรือลงทะเบียนการแข่งขันต่างๆ, การเลือกตั้ง หรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย/การตลาดต่างๆ หรือเข้าร่วม PlayStation®Blog ที่จัดขึ้นโดย SIEH หรือบริษัทร่วมอื่นๆ หรือหากคุณขอรับโบรชัวร์หรือสื่อส่งเสริมการขายต่างๆ จาก SIEH

หากคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ เราจะเก็บหมายเลขเอกสารสี่ตัวแรกของคุณสำหรับระบุตัวตนของคุณเมื่อรับผลิตภัณฑ์

SIEH อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมาจากผู้ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อ:

 • ระบุตัวตนของคุณ;
 • สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์;
 • รับประกันและบริการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์;
 • ใช้ที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อจัดส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลบริการ และข้อมูลโปรโมชันของ Sony Entertainment Network และ PlayStation ให้คุณ หากคุณเลือกที่จะรับข้อมูลการตลาดนี้;
 • ติดต่อผู้ใช้มีมีการแข่งขัน, การเลือกตั้ง หรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย/การตลาดต่างๆ ซึ่งมีการจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลด้านการตลาดอื่นๆ;
 • อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าร่วม PlayStation®Blog;
 • ออกแบบเนื้อหา, บริการ และสื่อต่างๆ สำหรับโพสต์ลงในเว็บไซต์ หรือสำหรับผู้ใช้หรือลูกค้า;
 • ทำการวิเคราะห์สถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมและคุณลักษณะของผู้ใช้เพื่อวัดความสนใจและการใช้เนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์
2. ผลของการไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคล

หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราร้องขอเพื่อให้เราสามารถให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่คุณได้ ในกรณีที่ไม่ได้ระบุข้อมูลส่วนบุคคล เราจะไม่สามารถให้บริการแก่คุณหรือดำเนินการตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 1 ข้างต้นได้

3. การรักษาความลับ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดย SIEH ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้เว็บไซต์นี้จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ แต่ SIEH อาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้จัดจำหน่าย / ตัวแทนจำหน่ายของ SIEH, ผู้โฆษณาของ SIEH, บริษัทร่วม, ผู้รับเหมา, ตัวแทน หรือผู้ประกอบการเครือข่ายอื่นๆ ที่ทำหน้าที่บางอย่างสำหรับ SIEH เกี่ยวกับการจัดหาเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ หรือผู้ที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องและเราเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรานั้นจะถือได้ว่าคุณยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามดังกล่าวและยินยอมให้บุคคลที่สามดังกล่าวนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ได้ โดยจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หากการใช้งานดังกล่าวเกิดจากเรา ความคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลอื่นใดนอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ส่งหรือโพสต์ลงในเว็บไซต์นี้จะถือว่าเป็นความสมัครใจที่จะมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่ SIEH โดยไม่ถือว่าเป็นความลับและกรรมสิทธิ์ของตนเองอีกต่อไป SIEH ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ ทำซ้ำ หรือจัดการกับข้อมูลดังกล่าว

4. PlayStation®.Blog

PlayStation®.Blog ของเราอนุญาตให้ผู้ใช้แบ่งปันความคิดเห็น, คำติชม, คำถาม และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแบรนด์ PlayStation® ได้ แต่ต้องมีบัญชี PlayStation Network หากต้องการเข้าสู่ PlayStation®.Blog เราห้ามไม่ให้ผู้เข้าร่วมบล็อกเปิดเผยข้อมูลระบุตัวตนของตนเองนอกเหนือจากไอดีออนไลน์สำหรับ PlayStation Network ของตนเอง เราขอให้ผู้ใช้ของเราเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ห้ามมิให้มีการเปิดเผยหมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่, อายุ หรือข้อมูลระบุตัวตนอื่นๆ ที่อาจละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ห้ามมิให้มีการสนับสนุนหรือขอให้ผู้ใช้เปิดเผยข้อมูลระบุตัวตนของตนเองสู่สาธารณะด้วยเช่นกัน

5. การตรวจสอบการติดต่อสื่อสาร

เพื่อช่วยปกป้องคุณและคนอื่นๆ เราจะตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อ:

 • ระบุกิจกรรมและการทำธุรกรรมที่หลอกลวง;
 • ป้องกันการล่วงละเมิด และตรวจสอบและ/หรือสอดส่องภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น หรือการใช้งานเว็บไซต์อย่างผิดวัตถุประสงค์;
 • ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการ, ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยจะตรวจสอบการละเมิดหรือบังคับใช้ข้อตกลงเหล่านี้;
 • และปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของ SIEH บริษัทในเครือ หุ้นส่วน และลูกค้า

การตรวจสอบอาจส่งผลให้เกิดการเก็บรวบรวม การบันทึก และวิเคราะห์กิจกรรมออนไลน์หรือการติดต่อสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์นี้ หากคุณไม่ยินยอมตามเงื่อนไขเหล่านี้ คุณต้องหยุดใช้งานไซต์นี้ต่อ

6. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

SIEH จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ในเว็บไซต์นี้จะถูกเก็บรักษาไว้ในที่ที่มั่นคงและปลอดภัย และ SIEH อาจใช้ "cookies" ในเว็บไซต์นี้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูเนื้อหาบางอย่างและสร้างโพรไฟล์ผู้ใช้ได้ หากไม่ต้องการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถตั้งค่าที่เว็บเบราเซอร์ของคุณได้

7. ลิงก์

เว็บไซต์นี้จะมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เมื่อคลิกที่ลิงก์ คุณจะออกจากเว็บไซต์นี้และ SIEH จะไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นๆ ที่คุณให้กับบุคคลอื่นๆ ได้

8. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

หากต้องการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือต้องการแก้ไขข้อมูล คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของ Sony Interactive Entertainment Hong Kong Limited, Suites 01-07, Level 16, Office Tower, Langham Place, 8 Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างนโยบายความเป็นส่วนตัวในฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาจีน ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก