2019/05/03
Sony Interactive Entertainment Singapore Private Limited
1 Magazine Road, #07-08, Central Mall, Singapore 059567

แถลงการจัดตั้ง Sony Interactive Entertainment Singapore Private Limited

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 - เพื่อเป็นการขยายการเติบโตของธุรกิจ PlayStation® ในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางบริษัท Sony Interactive Entertainment Inc. ได้ทำการจัดตั้งบริษัทลูกในนาม "Sony Interactive Entertainment Singapore Private Limited" ในประเทศสิงคโปร์เพื่อสานต่อธุรกิจจากบริษัท "Sony Interactive Entertainment Hong Kong Limited Singapore Branch" ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

ทางบริษัท Sony Interactive Entertainment Singapore Private Limited จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการดำเนินการทางธุรกิจของ PlayStation® ภายในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมุ่งมั่นในการมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้ใช้งานทุกท่านต่อไป